ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 1. กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 2. สำนักกฎหมายและที่ดิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 3. สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 4. สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 5. สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 6. สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 7. สำนักงานชลประทานที่ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 8. สำนักงานชลประทานที่ 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 9. สำนักงานชลประทานที่ 3
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10. สำนักงานชลประทานที่ 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11. สำนักงานชลประทานที่ 5
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 12. สำนักงานชลประทานที่ 6
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 13. สำนักงานชลประทานที่ 7
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 14. สำนักงานชลประทานที่ 8
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 15. สำนักงานชลประทานที่ 9
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 16. สำนักงานชลประทานที่ 12
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 17. สำนักงานชลประทานที่ 13
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 18. สำนักงานชลประทานที่ 14
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 19. สำนักงานชลประทานที่ 15
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 20. สำนักงานชลประทานที่ 16
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 21. สำนักงานชลประทานที่ 17
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ของกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 1. กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 2. สำนักกฎหมายและที่ดิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 3. สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 4. สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 5. สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 6. สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 7. สำนักงานชลประทานที่ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 8. สำนักงานชลประทานที่ 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 9. สำนักงานชลประทานที่ 3
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10. สำนักงานชลประทานที่ 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11. สำนักงานชลประทานที่ 5
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 12. สำนักงานชลประทานที่ 6
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 13. สำนักงานชลประทานที่ 7
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 14. สำนักงานชลประทานที่ 8
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 15. สำนักงานชลประทานที่ 9
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 16. สำนักงานชลประทานที่ 12
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 17. สำนักงานชลประทานที่ 13
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 18. สำนักงานชลประทานที่ 14
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 19. สำนักงานชลประทานที่ 15
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 20. สำนักงานชลประทานที่ 16
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 21. สำนักงานชลประทานที่ 17
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ของกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ของกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบการแต่งกายเข้าห้องสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่การเดินทาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังห้องสอบ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ของกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ของกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 1. กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 2. สำนักกฎหมายและที่ดิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 3. สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 4. สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 5. สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 6. สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 7. สำนักงานชลประทานที่ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 8. สำนักงานชลประทานที่ 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 9. สำนักงานชลประทานที่ 3
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10. สำนักงานชลประทานที่ 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11. สำนักงานชลประทานที่ 5
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 12. สำนักงานชลประทานที่ 6
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 13. สำนักงานชลประทานที่ 7
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 14. สำนักงานชลประทานที่ 8
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 15. สำนักงานชลประทานที่ 9
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 16. สำนักงานชลประทานที่ 12
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 17. สำนักงานชลประทานที่ 13
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 18. สำนักงานชลประทานที่ 14
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 19. สำนักงานชลประทานที่ 15
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 20. สำนักงานชลประทานที่ 16
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 21. สำนักงานชลประทานที่ 17
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป