กรมชลประทาน

สารพันปัญหา
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1. กรณีผู้สมัครทำการสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้ทำการชำระค่าธรรมเนียมสอบ
(สามารถแก้ไขข้อมูลในใบสมัครได้ หรือเพื่อดำเนินการยกเลิกใบสมัครและดำเนินการสมัครใหม่)
2. กรณีผู้สมัครทำการสมัครและได้ทำการชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว
(ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในใบสมัครได้ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไข ชื่อ, นามสกุล หรือคำนำหน้าชื่อในประกาศรายชื่อผู้สมัครฯ)

โดยท่านต้องดำเนินการยื่นคำร้องและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่ E-mail : recruit.hr.rid@gmail.com ภายในวันปิดรับสมัคร และแจ้งเจ้าหน้าที่ เบอร์โทร 0 2241 7555
คำตอบ : ผู้สมัครจะต้องยื่นขอส่งเอกสารเพิ่มเติมมาที่ E-mail : recruit.hr.rid@gmail.com ภายในวันปิดรับสมัคร สมัคร และแจ้งเจ้าหน้าที่ เบอร์โทร 0 2241 7555
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำ ตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
คำตอบ : ผู้สมัครต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับภาคีสถาปนิกหรือสูงกว่า
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2566  - 10 มกราคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมงม่เว้นวันหยุดราชการ
คำตอบ : การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สามารถชำระได้ 2 ช่องทาง คือ
(1) การชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (Teller Payment)
ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2567 ภายในเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย
(2) การชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทยผู้สมัครสอบซึ่งมีบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ได้ลงทะเบียน (register) ขอใช้บริการ Krungthai NEXT แล้ว สามารถเลือกชำระเงินผ่านทางระบบแอปพลิเคชัน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2567 ภายในเวลา 21.00 น. และให้พิมพ์ หน้ายืนยันการชำระเงินจากระบบเก็บหลักฐานไว้เป็นหลักฐานด้วย

คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 200 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ วันที่ 8 มีนาคม 2567 ทางเว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com
คำตอบ : กรมชลประทานจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบให้ทราบ ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 ทางเว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com > ข้าราชการ >ปี 2566 หัวข้อ "รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ"  
คำตอบ : ตามประกาศกรมชลประทาน ผู้สมัครไม่สามารถนำวุฒิการศึกษาที่สูงกว่ามาสมัครในวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าได้                                                                                       
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ Line ID : @thaijobjob.com