สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
กรมชลประทาน ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมชลประทาน สามเสน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ภายในวันและเวลาราชการ
2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้ 2 กรณีคือ
1. กรณีผู้สมัครทำการสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้ทำการชำระค่าธรรมเนียมสอบ จะต้องกรอกคำร้องขอแก้ไขข้อมูลสมัครสอบและส่งคำร้องผ่านระบบให้เจ้าหน้าที่ซึ่งดูแลระบบการรับสมัครสอบตามเบอร์ Call Center ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลให้แล้ว เสร็จภายในวันปิดรับสมัคร
(วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น.)

2. กรณีผู้สมัครทำการสมัครและได้ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว
สามารถยื่นแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม ทาง E-mail : recruit.hr.rid@gmail.com ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น.)
3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำ ตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
4. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
5. คำถาม : ผู้สมัครสอบจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันที่เท่าไหร
คำตอบ : ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 15 มิถุนายน 2566
6. คำถาม : ผู้สมัครจะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมระดับภาคีสถาปนิกหรือสูงกว่า ภายในวันที่เท่าไหร่
คำตอบ : ผู้สมัครจะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมระดับภาคีสถาปนิกหรือสูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัครวันที่ 15 มิถุนายน 2566
7. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 15 มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมงม่เว้นวันหยุดราชการ
8. คำถาม : การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สามารถชำระได้กี่ช่องทาง
คำตอบ : การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สามารถชำระได้ 2 ช่องทาง คือ
(1) การชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (Teller Payment)
ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ภายในเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย
(2) การชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทยผู้สมัครสอบซึ่งมีบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ได้ลงทะเบียน (register) ขอใช้บริการ Krungthai NEXT แล้ว สามารถเลือกชำระเงินผ่านทางระบบแอปพลิเคชัน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ภายในเวลา 21.00 น. และให้พิมพ์ หน้ายืนยันการชำระเงินจากระบบเก็บหลักฐานไว้เป็นหลักฐานด้วย

9. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 200 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
10. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ทางเว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com
11. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเมื่อไร
คำตอบ : กรมชลประทานจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบให้ทราบ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ทางเว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com > ข้าราชการ >ปี 2566 หัวข้อ "รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ"  
12. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถตรวจสอบคุณวุฒิได้ที่เว็บไซต์ https://accreditation.ocsc.go.th/accreditation/search/curriculum หรือสแกน QR Code ตามที่รูปแนบมาด้านล่าง หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน สามเสน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2241-7555 หรือสอบถาม ทาง E-mail : recruit.hr.rid@gmail.com ภายในวันและเวลาทำการของราชการ 

                                                             QR code การค้นหารับรองคุณวุฒิ                                                                                         
13. คำถาม : กรณีผู้สมัครมีปัญหาในการส่งใบสมัครในระบบ จะทำอย่างไร
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ Line ID : @thaijobjob.com