สารพันปัญหา
1. คำถาม : คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ถ้ามีคุณวุฒิปริญญาตรี หรืออนุปริญญา สามารถสมัครได้หรือไม่
คำตอบ : คุณวุฒิปริญญาตรี หรืออนุปริญญา ไม่สามารถสมัครได้ เพราะวุฒิปริญญาตรี ถือว่าสูงกว่าวุฒิ ปวส. และวุฒิอนุปริญญาถือว่าต่ำกว่าวุฒิ ปวส. (เว้นแต่ตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี)
2. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
กรมชลประทาน ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมชลประทาน สามเสน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ภายในวันและเวลาราชการ
3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้ 2 กรณีคือ
1. กรณีผู้สมัครทำการสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้ทำการชำระค่าธรรมเนียมสอบ จะต้องกรอกคำร้องขอแก้ไขข้อมูลสมัครสอบและส่งคำร้องผ่านระบบให้เจ้าหน้าที่ซึ่งดูแลระบบการรับสมัครสอบตามเบอร์ Call Center ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลให้แล้ว เสร็จภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น.)

2. กรณีผู้สมัครทำการสมัครและได้ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว สามารถยื่นแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม ทาง E-mail : recruit.hr.rid@gmail.com ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น.)
4. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำ ตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
5. คำถาม :หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
6. คำถาม : ผู้สมัครสอบจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันที่เท่าไหร่
คำตอบ : ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 29 มิถุนายน 2566
7. คำถาม : ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่เท่าไร
คำตอบ : ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัครวันที่ 29 มิถุนายน 2566
8. คำถาม : ผู้สมัครสอบตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด (สาขาโยธา) ภายในวันที่เท่าไร
คำตอบ : ผู้สมัครสอบตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด (สาขาโยธา) ภายในวันปิดรับสมัครวันที่ 29 มิถุนายน 2566
9. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
10. คำถาม : การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สามารถชำระได้กี่ช่องทาง
คำตอบ : การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สามารถชำระได้ 2 ช่องทาง คือ
(1) การชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (Teller Payment)
ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 9 - 30 มิถุนายน 2566 ภายในเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย

(2) การชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทยผู้สมัครสอบซึ่งมีบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ได้ลงทะเบียน (register) ขอใช้บริการ Krungthai NEXT แล้ว สามารถเลือกชำระเงินผ่านทางระบบแอปพลิเคชัน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 มิถุนายน 2566 ภายในเวลา 21.00 น. และให้พิมพ์ หน้ายืนยันการชำระเงินจากระบบเก็บหลักฐานไว้เป็นหลักฐานด้วย
11. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร
คำตอบ :ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท ซึ่งประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 400 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

12. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ทางเว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com
13. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเมื่อไร
คำตอบ : กรมชลประทานจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบให้ทราบ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ทางเว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com > ข้าราชการ >ปี 2566 หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน"