ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กองแผนงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 5
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 9
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 10
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 11
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 12
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 13
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 14
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 15
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 16
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรรนะครั้งที่ 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรรนะครั้งที่ 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กองแผนงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักชลประทานที่ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักชลประทานที่ 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักชลประทานที่ 5
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักชลประทานที่ 9
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักชลประทานที่ 10
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักชลประทานที่ 11
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักชลประทานที่ 12
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักชลประทานที่ 13
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักชลประทานที่ 14
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักชลประทานที่ 15
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักชลประทานที่ 16
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ เพื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
กองแผนงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล
สำนักชลประทานที่ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 5
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 9
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักชลประทานที่ 9
สำนักชลประทานที่ 10
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักชลประทานที่ 10
สำนักชลประทานที่ 11
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักชลประทานที่ 11
สำนักชลประทานที่ 12
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักชลประทานที่ 12
สำนักชลประทานที่ 13
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักชลประทานที่ 13
สำนักชลประทานที่ 14
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักชลประทานที่ 14
สำนักชลประทานที่ 15
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักชลประทานที่ 15
สำนักชลประทานที่ 16
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักชลประทานที่ 16

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบการแต่งกาย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่การเดินทาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังอาคาร
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กองแผนงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักชลประทานที่ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักชลประทานที่ 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักชลประทานที่ 5
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักชลประทานที่ 9
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักชลประทานที่ 10
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักชลประทานที่ 11
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักชลประทานที่ 12
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักชลประทานที่ 13
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักชลประทานที่ 14
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักชลประทานที่ 15
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักชลประทานที่ 16

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน