ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นิติกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน(ด้านไฟฟ้ากำลัง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างชลประทานปฏฺิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างสำรวจปฏฺิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นิติกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน(ด้านไฟฟ้ากำลัง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างชลประทานปฏฺิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างสำรวจปฏฺิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ที่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมในวันสอบสัมภาษณ์
ผังที่นั่งสอบ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังบริเวณสถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่การเดินทาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบ
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นิติกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน(ด้านไฟฟ้ากำลัง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างชลประทานปฏฺิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างสำรวจปฏฺิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏฺิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน