ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ขอยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ต่ำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และประกาศการขึ้นบัญชี รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ขอยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ต่ำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป (เฉพาะราย)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป (เฉพาะราย)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 1.สำนักงานเลขานุการกรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 2.กองแผนงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 3.กองการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 4.กองพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 5.กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 6.สำนักกฎหมายและที่ดิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 7.สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 8.สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 9.สำนักบริหารโครงการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10.สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11.สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 12.สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 13.สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 14.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 15.สำนักเครื่องจักรกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 16.สถาบันพัฒนาการชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 17.สำนักงานชลประทานที่ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 18.สำนักงานชลประทานที่ 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 19.สำนักงานชลประทานที่ 3
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 20.สำนักงานชลประทานที่ 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 21.สำนักงานชลประทานที่ 5
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 22.สำนักงานชลประทานที่ 6
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 23.สำนักงานชลประทานที่ 7
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 24.สำนักงานชลประทานที่ 8
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 25.สำนักงานชลประทานที่ 9
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 26.สำนักงานชลประทานที่ 10
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 27.สำนักงานชลประทานที่ 11
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 28.สำนักงานชลประทานที่ 12
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 29.สำนักงานชลประทานที่ 13
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 30.สำนักงานชลประทานที่ 14
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 31.สำนักงานชลประทานที่ 15
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 32.สำนักงานชลประทานที่ 16
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 33.สำนักงานชลประทานที่ 17
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเลขานุการกรม 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กองแผนงาน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กองการเงินและบัญชี 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กองพัสดุ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักกฎหมายและที่ดิน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักกฎหมายและที่ดิน (ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม)


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารโครงการ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักเครื่องจักรกล 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักเครื่องจักรกล (ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม)


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สถาบันพัฒนาการชลประทาน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 1 (ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม)


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 4

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 5

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 6

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 7

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 8

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 9

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 10

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 10 (ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม)


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 11

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 12

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 13

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 14

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 15

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 16

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 17

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 

ผังที่นั่งสอบ การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ (รอบเข้า) การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ (รอบบ่าย) การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบการแต่งกาย

คลิกดาวน์โหลด แผนที่การเดินทาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต)
คลิกดาวน์โหลด แผนที่สนามสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต)
คลิกดาวน์โหลด ผังอาคารสอบ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตารางสรุปตำแหน่งที่เข้าประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (รอบเช้า)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตารางสรุปตำแหน่งที่เข้าประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (รอบบ่าย)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานเลขานุการกรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กองแผนงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กองการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กองพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักกฎหมายและที่ดิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารโครงการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักเครื่องจักรกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สถาบันพัฒนาการชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 3
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 5
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 6
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 7
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 8
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 9
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 10
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 11
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 12
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 13
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 14
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 15
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 16
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 17
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป