ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 2. สำนักงานเลขานุการกรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 4. กองการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 5. กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 6. กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 7. กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 8. สำนักกฎหมายและที่ดิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 9. สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11. สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 12. สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 13. สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 14. สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 15. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 16. สำนักเครื่องจักรกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 17. สำนักวิจัยและพัฒนา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 18. สถาบันพัฒนาการชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 19. สำนักงานชลประทานที่ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 20. สำนักงานชลประทานที่ 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 21. สำนักงานชลประทานที่ 3 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 22. สำนักงานชลประทานที่ 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 23. สำนักงานชลประทานที่ 5
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 24. สำนักงานชลประทานที่ 6
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 25. สำนักงานชลประทานที่ 7
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 26. สำนักงานชลประทานที่ 8
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 27. สำนักงานชลประทานที่ 9
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 28. สำนักงานชลประทานที่ 10
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 29. สำนักงานชลประทานที่ 11
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 30. สำนักงานชลประทานที่ 12
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 31. สำนักงานชลประทานที่ 13
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 32. สำนักงานชลประทานที่ 14
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 33. สำนักงานชลประทานที่ 15
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 34. สำนักงานชลประทานที่ 16
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 35. สำนักงานชลประทานที่ 17

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 2. สำนักงานเลขานุการกรม


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 4. กองการเงินและบัญชี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 5. กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 6. กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 7. กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 8. สำนักกฎหมายและที่ดิน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 9. สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11. สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 12. สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 13. สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 14. สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 15. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 16. สำนักเครื่องจักรกล

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 17. สำนักวิจัยและพัฒนา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 18. สถาบันพัฒนาการชลประทาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 19. สำนักงานชลประทานที่ 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 20. สำนักงานชลประทานที่ 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 21. สำนักงานชลประทานที่ 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 22. สำนักงานชลประทานที่ 4

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 23. สำนักงานชลประทานที่ 5

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 24. สำนักงานชลประทานที่ 6

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 25. สำนักงานชลประทานที่ 7

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 26. สำนักงานชลประทานที่ 8

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 27. สำนักงานชลประทานที่ 9

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 28. สำนักงานชลประทานที่ 10

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 29. สำนักงานชลประทานที่ 11

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 30. สำนักงานชลประทานที่ 12

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 31. สำนักงานชลประทานที่ 13

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 32. สำนักงานชลประทานที่ 14

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 33. สำนักงานชลประทานที่ 15

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 34. สำนักงานชลประทานที่ 16

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 35. สำนักงานชลประทานที่ 17

ผังที่นั่งสอบ เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ผังที่นั่งสอบ เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 1.  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 2.  ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 3.  ตำแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 4.  ตำแหน่งนายช่างชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 5.  ตำแหน่งนายช่างโยธา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 6.  ตำแหน่งนายช่างสารวจ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 7.  ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 8.  ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 9.  ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10. ตำแหน่งนายช่างภาพ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 12.  ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 13.  ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 14.  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 15.  ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 16.  ตำแหน่งนิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 17.  ตำแหน่งวิศวกรชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 18.  ตำแหน่งวิศวกรโยธา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 19.  ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 20.  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

คลิกดาวน์โหลด ระเบียบการแต่งกายเข้าสอบของกรมชลประทาน

คลิกดาวน์โหลด แผนที่การเดินทางไปโรงเรียนชลประทานวิทยา
คลิกดาวน์โหลด ผังโรงเรียนชลประทานวิทยา

ประกาศคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 2. สำนักงานเลขานุการกรม


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 4. กองการเงินและบัญชี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 5. กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 6. กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 7. กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 8. สำนักกฎหมายและที่ดิน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 9. สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11. สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 12. สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 13. สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 14. สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 15. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 16. สำนักเครื่องจักรกล

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 17. สำนักวิจัยและพัฒนา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 18. สถาบันพัฒนาการชลประทาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 19. สำนักงานชลประทานที่ 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 20. สำนักงานชลประทานที่ 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 21. สำนักงานชลประทานที่ 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 22. สำนักงานชลประทานที่ 4

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 23. สำนักงานชลประทานที่ 5

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 24. สำนักงานชลประทานที่ 6

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 25. สำนักงานชลประทานที่ 7

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 26. สำนักงานชลประทานที่ 8

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 27. สำนักงานชลประทานที่ 9

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 28. สำนักงานชลประทานที่ 10

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 29. สำนักงานชลประทานที่ 11

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 30. สำนักงานชลประทานที่ 12

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 31. สำนักงานชลประทานที่ 13

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 32. สำนักงานชลประทานที่ 14

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 33. สำนักงานชลประทานที่ 15

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 33. สำนักงานชลประทานที่ 16

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 33. สำนักงานชลประทานที่ 17

ประกาศคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป