ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง บัญชีรายชื่อ (คนพิการ) ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง บัญชีรายชื่อ (คนพิการ) ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่  4  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่ 13  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่ 14  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อ(คนพิการ) ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อ(คนพิการ) ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  1.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  2.สำนักงานชลประทานที่ 4 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  3.สำนักงานชลประทานที่ 13 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  4.สำนักงานชลประทานที่ 14
ผังที่นั่งสอบ เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ผังที่นั่งสอบ เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 21.  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(คนพิการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 22.  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์(คนพิการ)

คลิกดาวน์โหลด ระเบียบการแต่งกายเข้าสอบของกรมชลประทาน

คลิกดาวน์โหลด แผนที่การเดินทางไปโรงเรียนชลประทานวิทยา
คลิกดาวน์โหลด ผังโรงเรียนชลประทานวิทยา

ประกาศคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปเรื่อง รายชื่อผู้สมัคร (คนพิการ) เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปเรื่อง รายชื่อผู้สมัคร (คนพิการ) เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่  4  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่ 13  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่ 14  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในการรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในการรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป