ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ยกเลิกการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เฉพาะราย)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ยกเลิกการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เฉพาะราย)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  1. สำนักงานเลขานุการกรม
                 2. กองแผนงาน ( ไม่มีผู้สมัคร )
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  3. กองการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  5. กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  6. กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  7. กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  8. สำนักกฎหมายและที่ดิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  9. สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11. สำนักบริหารโครงการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 12. สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา           
                13. สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม  ( ไม่มีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 )
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 14. สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 15. สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 16. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 17. สำนักเครื่องจักรกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 18. สำนักวิจัยและพัฒนา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 19. สถาบันพัฒนาการชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 20. สำนักงานชลประทานที่ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 21. สำนักงานชลประทานที่ 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 22. สำนักงานชลประทานที่ 3
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 23. สำนักงานชลประทานที่ 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 24. สำนักงานชลประทานที่ 5
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 25. สำนักงานชลประทานที่ 6
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 26. สำนักงานชลประทานที่ 7
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 27. สำนักงานชลประทานที่ 8
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 28. สำนักงานชลประทานที่ 9
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 29. สำนักงานชลประทานที่ 10
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 30. สำนักงานชลประทานที่ 11
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 31. สำนักงานชลประทานที่ 12
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 32. สำนักงานชลประทานที่ 13
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 33. สำนักงานชลประทานที่ 14
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 34. สำนักงานชลประทานที่ 15
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 35. สำนักงานชลประทานที่ 16
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  1. สำนักงานเลขานุการกรม
2. กองแผนงาน (ไม่มีผู้สมัคร)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  3. กองการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  5. กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  6. กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  7. กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  8. สำนักกฎหมายและที่ดิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  9. สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11. สำนักบริหารโครงการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 12. สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 13. สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 14. สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 15. สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 16. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 17. สำนักเครื่องจักรกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 18. สำนักวิจัยและพัฒนา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 19. สถาบันพัฒนาการชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 20. สำนักงานชลประทานที่ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 21. สำนักงานชลประทานที่ 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 22. สำนักงานชลประทานที่ 3
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 23. สำนักงานชลประทานที่ 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 24. สำนักงานชลประทานที่ 5
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 25. สำนักงานชลประทานที่ 6
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 26. สำนักงานชลประทานที่ 7
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 27. สำนักงานชลประทานที่ 8
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 28. สำนักงานชลประทานที่ 9
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 29. สำนักงานชลประทานที่ 10
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 30. สำนักงานชลประทานที่ 11
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 31. สำนักงานชลประทานที่ 12
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 32. สำนักงานชลประทานที่ 13
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 33. สำนักงานชลประทานที่ 14
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 34. สำนักงานชลประทานที่ 15
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 35. สำนักงานชลประทานที่ 16
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ผังที่นั่งสอบ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 01 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 02 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ด้านการเงินและบัญชี)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 03 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 04 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 05 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอุทกวิทยา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 06 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 07 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 08 ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 09 ตำแหน่ง นายช่างโยธา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10 ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11 ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 12 ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 13 ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 14 ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 15 ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 16 ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 17 ตำแหน่ง วิศวกรชลประทาน

การเดินทาง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังโรงเรียนชลประทานวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่การเดินทางไปโรงเรียนชลประทานวิทยา
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  1. สำนักงานเลขานุการกรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  3. กองการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  5. กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  6. กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  7. กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  8. สำนักกฎหมายและที่ดิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  9. สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11. สำนักบริหารโครงการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 12. สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 13. สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 14. สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 15. สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 16. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 17. สำนักเครื่องจักรกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 18. สำนักวิจัยและพัฒนา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 19. สถาบันพัฒนาการชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 20. สำนักงานชลประทานที่ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 21. สำนักงานชลประทานที่ 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 22. สำนักงานชลประทานที่ 3
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 23. สำนักงานชลประทานที่ 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 24. สำนักงานชลประทานที่ 5
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 25. สำนักงานชลประทานที่ 6
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 26. สำนักงานชลประทานที่ 7
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 27. สำนักงานชลประทานที่ 8
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 28. สำนักงานชลประทานที่ 9
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 29. สำนักงานชลประทานที่ 10
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 30. สำนักงานชลประทานที่ 11
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 31. สำนักงานชลประทานที่ 12
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 32. สำนักงานชลประทานที่ 13
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 33. สำนักงานชลประทานที่ 14
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 34. สำนักงานชลประทานที่ 15
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 35. สำนักงานชลประทานที่ 16

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป