ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  1. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ(พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  2. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  3. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  4. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  5. ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  6. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุุปฏิบัติงาน
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน