ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบแบบวัดคุณลักษณะทั่วไปของบุคคล และสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบแบบวัดคุณลักษณะทั่วไปของบุคคล และสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฎิบัติการและตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฎิบัติการและตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฎิบัติการ (ปริญญาโท) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

 


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฎิบัติการและตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฎิบัติการและตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฎิบัติการ (ปริญญาโท)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ


ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฎิบัติการและตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฎิบัติการและตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ