ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กองแผนงาน  เจ้าพนักงานธุรการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กองแผนงาน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กองแผนงาน  นักจัดการงานทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กองแผนงาน  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กองแผนงาน  นักวิชาการเงินและบัญชี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กองแผนงาน  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กองแผนงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กองแผนงาน  นิติกร 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กองแผนงาน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่ 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่ 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่ 5

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่ 6

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่ 8

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่ 9

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่ 10

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่ 11

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่ 12

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่ 13

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่ 14

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่ 15

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่ 16


กรมชลประทาน  โทร. 0-2241-7555

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมมรถนะ ครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลาสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมมรถนะ ครั้งที่ ๒
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมมรถนะ ครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลาสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมมรถนะ ครั้งที่ ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กองแผนงาน  เจ้าพนักงานธุรการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กองแผนงาน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กองแผนงาน  นักจัดการงานทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กองแผนงาน  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กองแผนงาน  นักวิชาการเงินและบัญชี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กองแผนงาน  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กองแผนงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กองแผนงาน  นิติกร 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กองแผนงาน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่ 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่ 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่ 5

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่ 6

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่ 8

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่ 9

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่ 10

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่ 11

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่ 12

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่ 13

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่ 14

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่ 15

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่ 16


กรมชลประทาน  โทร. 0-2241-7555

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผังห้องสอบ ผังโรงเรียนชลประทาน และแผนที่การเดินทาง
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผังห้องสอบ ผังโรงเรียนชลประทาน และแผนที่การเดินทาง 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบตำแหน่งนิติกร 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังโรงเรียนชลประทาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่การเดินทางประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กองแผนงาน  เจ้าพนักงานธุรการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กองแผนงาน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กองแผนงาน  นักจัดการงานทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กองแผนงาน  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กองแผนงาน  นักวิชาการเงินและบัญชี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กองแผนงาน  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กองแผนงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กองแผนงาน  นิติกร 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กองแผนงาน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่ 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่ 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่ 5

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่ 6

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่ 8

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่ 9

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่ 10

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่ 11

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่ 12

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่ 13

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่ 14

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่ 15

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานชลประทานที่ 16


กรมชลประทาน  โทร. 0-2241-7555

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน)

** หมายเหตุ ** ใช้เฉพาะบัตรประชาชนยืนยันตนในการเข้าห้องสอบเท่านั้น
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน)