ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  1. สำนักงานเลขานุการกรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  4. กองการเงินและบัญชี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  5. กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  6. กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  7. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  8. สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  9. สำนักบริหารโครงการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10. สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11. สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 12. สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 13. สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 14. สำนักเครื่องจักรกล

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 15. สำนักวิจัยและพัฒนา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 16.  สำนักงานชลประทานที่ 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 17.  สำนักงานชลประทานที่ 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 18.  สำนักงานชลประทานที่ 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 19.  สำนักงานชลประทานที่ 4

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 20.  สำนักงานชลประทานที่ 5

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 21.  สำนักงานชลประทานที่ 6

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 22.  สำนักงานชลประทานที่ 7

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 23.  สำนักงานชลประทานที่ 8

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 24.  สำนักงานชลประทานที่ 9

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 25.  สำนักงานชลประทานที่ 10

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 26.  สำนักงานชลประทานที่ 11

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 27.  สำนักงานชลประทานที่ 12

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 28.  สำนักงานชลประทานที่ 13

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 29.  สำนักงานชลประทานที่ 14

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 30.  สำนักงานชลประทานที่ 15

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 31.  สำนักงานชลประทานที่ 16

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 32.  สำนักงานชลประทานที่ 17

ประกาศคณะกรรมกาศกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง เลื่อนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ของสำนักงานกรมชลประทานที่ ๕ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมกาศกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง เลื่อนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ของสำนักงานกรมชลประทานที่ ๕ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมชลประทาน
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  1. สำนักงานเลขานุการกรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  4. กองการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  5. กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  6. กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  7. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  8. สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  9. สำนักบริหารโครงการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10. สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11. สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 12. สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 13. สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 14. สำนักเครื่องจักรกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 15. สำนักวิจัยและพัฒนา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 16.  สำนักงานชลประทานที่ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 17.  สำนักงานชลประทานที่ 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 18.  สำนักงานชลประทานที่ 3
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 19.  สำนักงานชลประทานที่ 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 20.  สำนักงานชลประทานที่ 5
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 21.  สำนักงานชลประทานที่ 6
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 22.  สำนักงานชลประทานที่ 7
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 23.  สำนักงานชลประทานที่ 8
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 24.  สำนักงานชลประทานที่ 9
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 25.  สำนักงานชลประทานที่ 10
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 26.  สำนักงานชลประทานที่ 11
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 27.  สำนักงานชลประทานที่ 12
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 28.  สำนักงานชลประทานที่ 13
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 29.  สำนักงานชลประทานที่ 14
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 30.  สำนักงานชลประทานที่ 15
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 31.  สำนักงานชลประทานที่ 16
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 32.  สำนักงานชลประทานที่ 17
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผังที่นั่งสอบ ผังบริเวณโรงเรียนชลประทานวิทยา และแผนที่การเดินทางไปโรงเรียนชลประทานวิทยา
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผังที่นั่งสอบ ผังบริเวณโรงเรียนชลประทานวิทยา และแผนที่การเดินทางไปโรงเรียนชลประทานวิทยา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ  1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ  2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ  3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ  4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ  5. ตำแหน่งนายช่างภาพ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ  6. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ  7. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ  8. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ  9. ตำแหน่งนายช่างชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ 10. ตำแหน่งนายช่างโยธา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ 11. ตำแหน่งงนายช่างสำรวจ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ 12. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ 13. ตำแหน่งนักธรณีวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ 14. ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ 15. ตำแหน่งนิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ 16. ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ 17. ตำแหน่งวิศวกรชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ 18. ตำแหน่งวิศวกรโยธาคลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่การเดินทางไปโรงเรียนชลประทานวิทยา 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังบริเวณโรงเรียนชลประทานวิทยา

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  1. สำนักงานเลขานุการกรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  4. กองการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  5. กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  6. กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  7. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  8. สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  9. สำนักบริหารโครงการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10. สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11. สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 12. สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 13. สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 14. สำนักเครื่องจักรกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 15. สำนักวิจัยและพัฒนา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 16.  สำนักงานชลประทานที่ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 17.  สำนักงานชลประทานที่ 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 18.  สำนักงานชลประทานที่ 3
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  19.  สำนักงานชลประทานที่ 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  20.  สำนักงานชลประทานที่ 5
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 21.  สำนักงานชลประทานที่ 6
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 22.  สำนักงานชลประทานที่ 7
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 23.  สำนักงานชลประทานที่ 8
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 24.  สำนักงานชลประทานที่ 9
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 25.  สำนักงานชลประทานที่ 10
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 26.  สำนักงานชลประทานที่ 11
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 27.  สำนักงานชลประทานที่ 12
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 28.  สำนักงานชลประทานที่ 13
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 29.  สำนักงานชลประทานที่ 14
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 30.  สำนักงานชลประทานที่ 15
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 31.  สำนักงานชลประทานที่ 16
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 32.  สำนักงานชลประทานที่ 17
 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป