ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ยกเลิกการบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ยกเลิกการบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  1. สำนักงานเลขานุการกรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  2. กองการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  3. กองแผนงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  4. กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  5. กองพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  6. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  7. สำนักกฎหมายและที่ดิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  8. สำนักเครื่องจักรกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  9. สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  10. สำนักบริหารโครงการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  11. สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  12.สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  13.สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  14.สำนักวิจัยและพัฒนา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  15.สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  16.สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  17.กลุ่มตรวจสอบภายใน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  18.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  19.กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  20.กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  21. สำนักงานชลประทานที่ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  22. สำนักงานชลประทานที่ 3
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  23. สำนักงานชลประทานที่ 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  24. สำนักงานชลประทานที่ 5
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  25. สำนักงานชลประทานที่ 6
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  26. สำนักงานชลประทานที่ 7
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  27. สำนักงานชลประทานที่ 8
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  28. สำนักงานชลประทานที่ 9
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  29. สำนักงานชลประทานที่ 10
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  30. สำนักงานชลประทานที่ 11
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  31. สำนักงานชลประทานที่ 12
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  32. สำนักงานชลประทานที่ 13
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  33. สำนักงานชลประทานที่ 14
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  34. สำนักงานชลประทานที่ 15
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  35. สำนักงานชลประทานที่ 16
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  36. สำนักงานชลประทานที่ 17
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  1. สำนักงานเลขานุการกรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  2. กองการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  4. กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  6. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  7. สำนักกฎหมายและที่ดิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  8. สำนักเครื่องจักรกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  9. สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  10. สำนักบริหารโครงการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  11. สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  12.สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  13.สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  14.สำนักวิจัยและพัฒนา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  15.สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  16.สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  17.กลุ่มตรวจสอบภายใน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  18.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  19.กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   20.กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   21. สำนักงานชลประทานที่ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   22. สำนักงานชลประทานที่ 3
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   23. สำนักงานชลประทานที่ 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   24. สำนักงานชลประทานที่ 5
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   25. สำนักงานชลประทานที่ 6
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   26. สำนักงานชลประทานที่ 7
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   27. สำนักงานชลประทานที่ 8
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   28. สำนักงานชลประทานที่ 9
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   29. สำนักงานชลประทานที่ 10
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   30. สำนักงานชลประทานที่ 11
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   31. สำนักงานชลประทานที่ 12
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   32. สำนักงานชลประทานที่ 13
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   33. สำนักงานชลประทานที่ 14
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   34. สำนักงานชลประทานที่ 15
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   35. สำนักงานชลประทานที่ 16
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   36. สำนักงานชลประทานที่ 17


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เพิ่มเติม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เพิ่มเติม)
ผังที่นั่งสอบ การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
ผังที่นั่งสอบ การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 01.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 02.ตำแหน่งนายช่างศิลป์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 03.ตำแหน่งนายช่างภาพ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 04.ตำแหน่งนายช่างโยธา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 05.ตำแหน่งนายช่างชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 06.ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 07.ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 08.ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 09.ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10.ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11.ตำแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 12.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 13.ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 14.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 15.ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 16.ตำแหน่งนิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 17.ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 18.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 19.ตำแหน่งวิศวกรชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 20.ตำแหน่งวิศวกรโยธา

คลิกดาวน์โหลด แผนที่โรงเรียนชลประทานวิทยาและโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
                        พร้อมข้อมูลการเดินทาง
คลิกดาวน์โหลด ผังบริเวณ รร.ชลประทานวิทยา
คลิกดาวน์โหลด ผังบริเวณ รร.ชลประทานสงเคราะห์

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  1.สำนักงานเลขานุการกรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  2.กองการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  4.กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  6.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  7.สำนักกฎหมายและที่ดิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  8.สำนักเครื่องจักรกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  9.สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  10.สำนักบริหารโครงการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  11.สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  12.สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  13.สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  14.สำนักวิจัยและพัฒนา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  15.สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  16.สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  17.กลุ่มตรวจสอบภายใน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  18.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  19.กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  20.กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  21.สำนักงานชลประทานที่ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  22.สำนักงานชลประทานที่ 3
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  23.สำนักงานชลประทานที่ 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  24.สำนักงานชลประทานที่ 5
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  25.สำนักงานชลประทานที่ 6
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  26.สำนักงานชลประทานที่ 7
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  27.สำนักงานชลประทานที่ 8
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  28.สำนักงานชลประทานที่ 9
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  29.สำนักงานชลประทานที่ 10
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  30.สำนักงานชลประทานที่ 11
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  31.สำนักงานชลประทานที่ 12
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  32.สำนักงานชลประทานที่ 13
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  33.สำนักงานชลประทานที่ 14
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  34.สำนักงานชลประทานที่ 15
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  35.สำนักงานชลประทานที่ 16
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  36.สำนักงานชลประทานที่ 17


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
             
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(แก้ไขเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(แก้ไขเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป