ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน (เฉพาะราย)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน (เฉพาะราย)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
ผังที่นั่งสอบ ในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการของกรมชลประทาน สอบวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ผังที่นั่งสอบ ในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการของกรมชลประทาน สอบวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น.

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สรุปผังที่นั่งสอบรวม
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังบริเวณ ร.ร.ชลประทานวิทยา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่การเดินทางไป ร.ร.ชลประทานวิทยา

           

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน