ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฎิบัติการ และตำแหน่งมัณฑนาการปฎิบัติการ (เฉพาะราย)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฎิบัติการ และตำแหน่งมัณฑนาการปฎิบัติการ (เฉพาะราย)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชกาารในตำแหน่งสถาปนิกปฎิบัติการ และตำแหน่งมัณฑนาการปฎิบัติการ
คลิหที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชกาารในตำแหน่งสถาปนิกปฎิบัติการ และตำแหน่งมัณฑนาการปฎิบัติการ
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผังที่นั่งสอบ ผังบริเวณ สถาบันพัฒนาการชลประทาน และแผนที่การเดินทาง สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผังที่นั่งสอบ ผังบริเวณ สถาบันพัฒนาการชลประทาน และแผนที่การเดินทาง สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังบริเวณ สถาบันพัฒนาการชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่การเดินทาง

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง เลื่อนการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการและตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ และการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการสอบข้อเขียนในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง เลื่อนการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการและตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ และการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการสอบข้อเขียนในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ
ประกาศรมชลประทาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรมชลประทาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ


ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการและตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการและตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ