ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ของสำนักงานชลประทานที่ 5
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ของสำนักงานชลประทานที่ 5
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  1. สำนักเครื่องจักรกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  2. สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  3. สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  4. สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  5. สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  6. สำนักงานชลประทานที่ ๑
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  7. สำนักงานชลประทานที่ ๒
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  8. สำนักงานชลประทานที่ ๓
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  9. สำนักงานชลประทานที่ ๔
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  10.สำนักงานชลประทานที่ ๕
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  11.สำนักงานชลประทานที่ ๖
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  12.สำนักงานชลประทานที่ ๗
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  13.สำนักงานชลประทานที่ ๘
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  14.สำนักงานชลประทานที่ ๙
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  15.สำนักงานชลประทานที่ ๑๐
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  16.สำนักงานชลประทานที่ ๑๑
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  17.สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  18.สำนักงานชลประทานที่ ๑๓
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  19.สำนักงานชลประทานที่ ๑๔
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  20.สำนักงานชลประทานที่ ๑๕
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  21.สำนักงานชลประทานที่ ๑๖
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  22.สำนักงานชลประทานที่ ๑๗
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  23.กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง เลื่อนวันประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง เลื่อนวันประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) (เพิ่มเติม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) (เพิ่มเติม)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) (เพิ่มเติม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) (เพิ่มเติม)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  1. สำนักเครื่องจักรกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  2. สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  3. สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  4. สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  5. สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  6. สำนักงานชลประทานที่ ๑
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  7. สำนักงานชลประทานที่ ๒
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  8. สำนักงานชลประทานที่ ๓
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  9.  สำนักงานชลประทานที่ ๔
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  10. สำนักงานชลประทานที่ ๕
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  11. สำนักงานชลประทานที่ ๖
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  12. สำนักงานชลประทานที่ ๗
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  13. สำนักงานชลประทานที่ ๘
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  14. สำนักงานชลประทานที่ ๙
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  15. สำนักงานชลประทานที่ ๑๐
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  16. สำนักงานชลประทานที่ ๑๑
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  17.  สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  18.  สำนักงานชลประทานที่ ๑๓
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  19.  สำนักงานชลประทานที่ ๑๔
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  20.  สำนักงานชลประทานที่ ๑๕
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  21.  สำนักงานชลประทานที่ ๑๖
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  22.  สำนักงานชลประทานที่ ๑๗
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  23.  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ผังที่นั่งสอบ การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
ผังที่นั่งสอบ การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง นายช่างภาพ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง นายช่างโยธา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง วิศวกรชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง นิติกร
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  1. สำนักเครื่องจักรกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  2. สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  3. สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  4. สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  5. สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  6. สำนักงานชลประทานที่ ๑
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  7. สำนักงานชลประทานที่ ๒
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  8. สำนักงานชลประทานที่ ๓
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  9.  สำนักงานชลประทานที่ ๔
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  10. สำนักงานชลประทานที่ ๕
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  11. สำนักงานชลประทานที่ ๖
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  12. สำนักงานชลประทานที่ ๗
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  13. สำนักงานชลประทานที่ ๘
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  14. สำนักงานชลประทานที่ ๙
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  15. สำนักงานชลประทานที่ ๑๐
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  16. สำนักงานชลประทานที่ ๑๑
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  17.  สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  18.  สำนักงานชลประทานที่ ๑๓
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  19.  สำนักงานชลประทานที่ ๑๔
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  20.  สำนักงานชลประทานที่ ๑๕
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  21.  สำนักงานชลประทานที่ ๑๖
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  22.  สำนักงานชลประทานที่ ๑๗
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  23.  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังบริเวณ ร.ร.ชลประทานวิทยา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่การเดินทางไป ร.ร.ชลประทานวิทยา
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป